Egzamin ósmoklasisty – powód stresu wielu uczniów, rodziców, ale też nauczycieli. Nauczyciele ostrzegają, że będzie bardzo trudny. Uczniowie i rodzice skarżą się, że obłożenie nauką jest ponad siły młodych ludzi. Warto więc się dowiedzieć, co już wiadomo o egzaminie ósmoklasisty. Sprawdziliśmy to w wydanym przez komisję egzaminacyjną “Informatorze o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019”. Oto najważniejsze informacje:

Kto musi, a kto nie musi zdawać egzaminu ósmoklasisty

Egzamin jest obowiązkowy. To znaczy, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie klas ósmych, aby ukończyć szkołę. Ale są wyjątki. Do egzaminu nie przystępują uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oczywiście posiadający odpowiednie orzeczenie). Z egzaminu mogą też być zwolnieni uczniowie, którzy:

  • posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawności sprzężone,
  • z powodu wypadku losowego lub zdrowotnego nie mogli przystąpić do egzaminu w wyznaczonych terminach.

Zwolnieni z egzaminu są także laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, konkursów przedmiotowych o zasięgu przynajmniej wojewódzkim. Wykaz konkursów i olimpiad, których laureaci mogą być zwolnieni z egzaminu ogłasza Minister Edukacji Narodowej na stronie internetowej ministerstwa. Aktualny wykaz (dotyczy egzaminu, który odbędzie się w roku 2018/2019) znajduje się TUTAJ. W wykazie na razie są tylko olimpiady przedmiotowe. Innych konkursów w nim nie ma, chociaż CKE w swoim informatorze o nich wspomina. Zwolnienie z egzaminu dotyczy wyłącznie tego przedmiotu, którego dotyczyła olimpiada i z tego przedmiotu uczeń automatycznie otrzymuje maksymalną liczbę punktów egzaminacyjnych.

Czy egzamin ósmoklasisty można oblać?

Nie została określona minimalna liczba punktów, jakie uczeń musi uzyskać podczas egzaminu, co oznacza, że egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Ukończenie szkoły podstawowej nie zależy od wyniku egzaminu. Natomiast wynik egzaminu na pewno będzie miał znaczenie przy aplikowaniu do szkoły średniej – jego wynik może być jednym z kryteriów przyjęcia.

Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia – pisemnie do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej – jeśli uznają, że egzamin został przeprowadzony z naruszeniem przepisów.

Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do prac egzaminacyjnych w ciągu 6 miesięcy od przekazania szczegółowych wyników egzaminu. Aby to zrobić trzeba złożyć wniosek na odpowiednim formularzu do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Na przejrzenie pracy egzaminacyjnej dyrektor musi zapewnić uczniowi lub rodzicom czas nie krótszy niż 30 minut oraz zapewnić im możliwość zapoznania się z zasadami oceniania. Uczeń i jego rodzice mają prawo robić notatki i zdjęcia podczas przeglądania prac egzaminacyjnych. Mogą też złożyć wniosek o weryfikację liczby punktów, do której zostanie wyznaczony inny egzaminator niż ten, który sprawdzał pracę.

Jak będzie wyglądał egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty będzie miał formę pisemną i będzie obejmował następujące przedmioty:

do roku 2021:

  1. język polski,
  2. matematyka
  3. język obcy nowożytny, który uczeń może sobie wybrać, jednak musi to być język, którego uczył się w szkole w ramach zajęć obowiązkowych. Deklarację o wyborze języka składa się do 30 września roku szkolnego, w którym będzie egzamin. Deklarację można będzie jeszcze zmienić.

od roku 2022:

  1. język polski
  2. matematyka
  3. wybrany język obcy nowożytny,
  4. wybrany przedmiot: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. Deklarację o wyborze przedmiotu składa się do 30 września roku szkolnego, w którym będzie egzamin. Deklarację można będzie jeszcze zmienić.

Arkusze egzaminacyjne będą zawierały zarówno zadania zamknięte, gdzie odpowiedź wybiera się spośród kilku podanych, jak i otwarte, gdzie odpowiedź na pytanie uczeń formułuje samodzielnie.

Uczniowie o specjalnych potrzebach

Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniów z różnego rodzaju trudnościami przewidziano rozwiązania, które mają dostosować egzamin do ich potrzeb. Sposób dostosowania ustala Rada Pedagogiczna, mając do wyboru możliwości opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. O możliwościach dostosowania form i warunków przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować rodziców. Niestety nie jest powiedziane, że Rada Pedagogiczna w sprawie wyboru dostosowań powinna wziąć pod uwagę głos rodziców dziecka.

W szczególnych przypadkach egzamin może być przeprowadzony poza szkołą, np. w domu.

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty

Wszelkie informacje dotyczące egzaminu – między innymi informacje o terminach i sposobie organizacji egzaminu, jakie przybory uczniowie powinni mieć ze sobą, a jakich absolutnie nie, jakie są zasady przeprowadzania egzaminu, zaznaczania odpowiedzi, ile czasu przeznaczono na egzaminy i inne ważne informacje są publikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Dla każdego przedmiotu, z którego będzie przeprowadzany egzamin, przygotowany został osobny informator – również do pobrania ze strony CKE. W każdym informatorze znajduje się opis egzaminu i przykładowe zadania.

 


 

źródło: “Informator o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019”, www.cke.gov.pl

foto: Designed by Freepik