Jest plan dla edukacji. Nie partyjny, nie wyborczy, nie ministerialny. Plan uwzględniający stan obecny, widoczne problemy, wymiar lokalny i szeroki kontekst, rysujący cele i pokazujący sposoby dojścia do nich. Kompleksowy, konkretny i, moim zdaniem, realistyczny, a jednocześnie z założenia elastyczny. Plan, który zakłada działania wieloletnie, na wielu szczeblach i w wielu obszarach. Ten Plan dla Edukacji to efekt pracy zainicjowanej przez Wrocławski Park Technologiczny i Fundację Pro Mathematica.

Plan określa 10 obszarów działania, w ramach każdego z nich wskazuje szczegółowe cele oraz możliwe sposoby realizacji. Działania te mogą być realizowane oddolnie, przez osoby, dla których ważna jest edukacja. Wielką Zmianę osiągniemy poprzez efekt śnieżnej kuli, efekt skali. Dzięki temu nie musimy czekać, aż “ktoś na górze coś zrobi”, lecz każdy z nas może już teraz podjąć działania we własnym środowisku, na miarę własnych możliwości.

Oddolne działania już się dzieją i to od dawna. Po co zatem Plan dla Edukacji? Jego siłą jest kompleksowe spojrzenie, zebranie potrzeb i możliwości w jedną spójną całość, nazwanie obszarów działania i celów oraz zebranie możliwych sposobów działania. Plan jest spójny, całościowy, a jednocześnie zwięzły. To dobrze opracowana instrukcja, która jest tak uniwersalna, że sprawdzi się w każdej szkole, gminie, mieście, społeczności, a jednocześnie jest tak konkretna, że będzie realnym wsparciem dla tych, którzy chcą zmieniać edukację – w każdej skali.

Jeśli jesteś nauczycielem, który chce zmienić swój sposób pracy, albo rodzicem, który nie zgadza się na bylejakość edukacji swojego dziecka i chce coś z tym zrobić, a może jesteś dyrektorem szkoły z energią i wiarą, że szkoła może być dobrym miejscem – nie musisz mierzyć się z tym sam, ani wymyślać w pojedynkę, co robić i od czego zacząć. Bierzesz do ręki Plan dla edukacji, czytasz, zastanawiasz się nad tym, patrzysz, jak działają opisane obszary w Twoim środowisku i jakie masz możliwości działania.

Plan dla edukacji wskazuje 10 obszarów istotnych dla jakości edukacji i dla wprowadzenia zmian w niej, a tym samym określa 10 celów strategicznych:

OBSZAR I: ŚRODOWISKO EDUKACYJNE 

Głównym celem działań w ramach tego obszaru jest wsparcie i rozwój środowisk związanych z edukacją

Wokół polskiej edukacji zgromadzona jest duża liczba rozproszonych osób i instytucji, które łączy jeden cel – zmiana edukacji. Aktywności w tym obszarze mają je zintegrować, wypromować i zachęcić innych do działania. Mają one również cel ogólnospołeczny, związany ze zwiększaniem świadomości roli zawodu nauczyciela, jak również praktyczny – wspieranie osób zajmujących się edukacją.

OBSZAR II: RODZICE I SZKOŁA

Rozwój partnerskich relacji rodzice – szkoła

Obszar ten to działania związane z poprawą relacji między rodzicami, a nauczycielami i dyrektorami szkół. Podejmowane w ramach niego aktywności mają promować wielostronną współpracę, udzielać wsparcia dla działań organizacji, rad rodziców, rady szkoły.

OBSZAR III: BIZNES I EDUKACJA

Integracja biznesu i edukacji

Zwiększanie świadomości znaczenia dwustronnej relacji biznesu i edukacji, ich wzajemnego wpływu na siebie oraz pokazanie możliwości współpracy.

OBSZAR IV: KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI

Wspieranie rozwoju kompetencji przyszłości

Popularyzacja potrzeby rozwijania kompetencji w szkole, pokazanie, jak w praktyczny sposób budować kulturę pracy sprzyjającą rozwijaniu kompetencji oraz przybliżenie środowisku przydatnych praktyk i sposobów pracy z uczniami w obszarze budowania kompetencji.

OBSZAR V: KONDYCJA PSYCHICZNA

Troska o kondycję psychiczną środowiska edukacyjnego

W ramach tego obszaru dokonaliśmy wyznaczenia celów i określenia działań związanych z poprawą kondycji psychicznej nie tylko uczniów (która została mocno nadszarpnięta m.in. przez pandemię), ale też całego środowiska związanego ze szkołą, w tym nauczycieli.

OBSZAR VI: SZKOŁA JAKO PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ

Promowanie postrzegania szkół jako przyjaznych przestrzeni

Działania, które w skali mikro i makro sprawią, że szkoły w kontekście fizycznym i społecznym będą miejscem przyjaznym dla uczniów i nauczycieli.  Mają polegać m.in. na wypracowaniu uniwersalnych rozwiązań, które mogą na swoje potrzeby adaptować różne szkoły.

OBSZAR VII: PODSTAWA PROGRAMOWA

Zmiana postrzegania sposobu realizacji podstawy programowej

Rekomendowane działania pokażą, jak wprowadzać zmianę w sposobie realizacji podstawy programowej oddolnie, w momencie, gdy systemowa zmiana nie jest możliwa do szybkiego wdrożenia. Będą udowadniać, że różne szkoły mogą adaptować ją do swoich potrzeb.

OBSZAR VIII: OCENY, EGZAMINY, ZESTAWIENIA

Promowanie nowego podejścia do narzędzi, które są obecne w szkolnym systemie

W ramach tego obszaru wyznaczamy cele i kierunki działań zmierzających do zmiany sposobu postrzegania i stosowania w szkolnej codzienności obecnych w niej systemowo narzędzi. 

OBSZAR IX: EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI

Budowa świadomości roli edukacji dla przyszłości (rozwoju nauki, gospodarki, społeczeństwa)

Budowa świadomości społecznej roli edukacji dla społeczeństwa przyszłości, jej relacji z nauką i gospodarką, kształtowanie świadomych obywateli oraz promowanie przedsiębiorczych, proinnowacyjnych postaw są kluczowe dla trwałej zmiany edukacji na lepsze.

OBSZAR X: ROZWÓJ I WSPIERANIE TALENTÓW

Promowanie roli interdyscyplinarnego rozwoju uczniów

Obszar ten skupia się na działaniach takich jak wspieranie rozwoju talentów w polskich szkołach, oraz promowanie szkoły opartej o interdyscyplinarny rozwój, używającej narzędzi pozwalających uczniom na podążanie za ciekawością świata.

Szczegóły Planu dla edukacji zostaną zaprezentowane i omówione podczas II Konferencji “Liczymy się dla edukacji”.

https://projektujemyprzyszlosc.pl/konferencjaliczymysiedlaedukacji/

Każdy z nas liczy się dla edukacji

Na co ma wpływ edukacja i szkoła? Na dobrostan i bezpieczeństwo dzieci, na to co wiedzą i czego się uczą. A jeszcze? Na to, jak się rozwijają, na ich kontakty społeczne, talenty, zainteresowania. A jeszcze? Na ich zdrowie – fizyczne i psychiczne. Na to, kim zostaną w przyszłości, jakimi będą dorosłymi, na ich przyszłą ścieżkę kariery. A poza wpływem na dzieci? Na rodzicielski spokój (lub jego brak), kiedy jesteśmy w pracy i mamy głowę zajętą zawodowymi zadaniami. Czyli na jakość naszej pracy. A jakość naszej pracy przekłada się na sukcesy firm, dla których tę pracę wykonujemy, te zaś – na całą gospodarkę, PKB, rozwój gospodarczy regionów i kraju. Myśleliście kiedyś o tym w ten sposób?

Edukacja wpływa też na to, jak będzie wyglądał świat, kiedy my będziemy się starzeć – bo wtedy o tym świecie decydować będą nasze dzieci. Od ich postaw, poglądów, wiedzy, świadomości zależy, jak będą kształtować swoje i nasze środowisko życia – np. czy zadbają o przyrodę i klimat, czy też wybiorą ścieżkę “po nas choćby i potop” (dosłownie). Od tego, czego i jak uczą się dziś zależy też ich świadomość polityczna, czyli – prościej – na kogo i czy w ogóle będą głosować w przyszłych wyborach, a nawet czy jakiekolwiek wybory będą, czy może miejsce demokracji zajmie dyktatura, czy inna forma sprawowania rządów.

Edukacja liczy się dla nas wszystkich ale i my wszyscy liczymy się dla edukacji. Bo każdy z nas może coś zrobić, by edukacja wyszła ze stanu katastrofy i stała się obszarem faktycznego wsparcia rozwoju kolejnych pokoleń. Każdy z nas może wpływać na jakość środowiska szkolnego na wiele sposobów: poprzez swój udział w wyborach, zaangażowanie społeczne, lobbowanie, udział w przedsięwzięciach organizacji pozarządowych, bycie nauczycielem, rodzicem, uczniem, wsparcie finansowe, transfer wiedzy, czy choćby budowanie własnej świadomości i dyskusje z krewnymi i przyjaciółmi. Wpływ każdego z nas zaczyna się w momencie, kiedy porzucamy postawę “niech inni się tym zajmą”, a nabieramy przekonania, że edukacja to także nasza i to ważna sprawa.

autorka: Elżbieta Manthey – założycielka Juniorowa, blogerka, prezeska Fundacji Rozwoju przez Całe Życie, mama Marysi i Tymona. Propaguje wychowanie i edukację oparte na szacunku dla dzieci. Tropi nowinki i nowoczesne pomysły edukacyjne, angażuje się w różnorodne działania na rzecz lepszej edukacji. Miłośniczka książek, również tych dla dzieci i młodzieży. Najlepiej odpoczywa odwiedzając ciekawe miejsca i doświadczając świata wspólnie z mężem i dziećmi.